Ventilation i industrilokaler

Så här skriver Arbetsmilöverket

Det finns olika typer av ventilationssystem: från enklare självdragssystem till mer avancerade fläktdrivna system med värmeväxlare. För att något ska räknas som ett ventilationssystem ska man ha gjort medvetna åtgärder för att främja luftväxlingen.

Även i en byggnad helt utan ventilationssystem får man en luftväxling men den sker genom otätheter i byggnadsstommen och kring fönster och dörrar. Har man däremot tagit upp speciella öppningar i byggnadsskalet, för att ta in och föra ut luft, kan man tala om ett ventilationssystem.
När det gäller ventilation och luft säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning att det ska finnas ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, och att luftkvaliteten i vistelsezonen ska vara ”tillfredsställande”. Föreskrifterna innehåller däremot inget krav på vilken typ av system som ska användas.

Föreskrifterna för arbetsplatsens utformning säger att luften i arbetsmiljön ska ha tillfredsställande kvalitet, temperatur, hastighet, renhet och fuktighet.  Följande krav ställs på ventilationen:

  • Luftflödet ska vara tillräckligt.
  • Uteluften ska tillföras utan att skapa drag eller temperaturproblem.
  • Tilluften ska vara tillräckligt ren.
  • Ventilationen ska vara effektiv.

Rekommendationen bygger på erfarenheten att ett fläktstyrt ventilationssystem, rätt utfört, ger de bästa möjligheterna att skapa en bra luftkvalitet i hela byggnaden samt att motverka temperatur- och dragproblem.

Dragproblemet

Ett stort problem med andra ventilationssystem än fläktstyrd från- och tilluft är dragproblemet. Självdrags- och frånluftsventilation ger ofta upphov till drag under kalla vinterdagar. Vid frånluftsventilation i kontor och skolor kan man ibland undvika detta genom att till exempel ta in luften bakom en radiator som förvärmer den luft som kommer in utifrån. Det möjliga flödet genom dessa är dock begränsat så det krävs att lokalerna är glest bemannade med relativt låga luftflöden per ytenhet.

I industrilokaler kan luftflödena bli för låga – och luftkvaliteten därmed för dålig – om man inte har fläktstyrd från- och tilluft. Vid självdragssystem minskar luftflödena under sommarhalvåret och vid frånluftsventilation kan det vara svårt att styra uteluftflödena till de delar av lokalen där behovet finns.

Den mängd luftföroreningar som finns kvar i luften efter rening med filter måste föras bort med hjälp av luftväxling, det vill säga ventilation. Luftväxling innebär att förorenad luft förs bort och ersätts av en lika stor mängd uteluft. För att få bort föroreningar krävs betydligt större luftflöden än vad som behövs för att bara tillfredsställa människans syrebehov. För att veta om ventilationen är tillräcklig kan man mäta koldioxidhalten i luften. 

Farliga föroreningar från processer

I industrilokaler förekommer ofta processer som ger upphov till farliga föroreningar. För att minimera föroreningarna ska man i första hand använda material, maskiner, processer och arbetsmetoder som avger så lite föroreningar som möjligt. Man kan också begränsa spridningen av luftföroreningar genom att kapsla in processer eller placera arbetsmoment som alstrar mycket luftföroreningar i avskilda utrymmen. Om det inte är tillräckligt ska man installera så kallad processventilation.

Processventilation innebär att man fångar in föroreningar från en process nära källan, med hjälp av frånluft. Det gör att spridningen minskas. Processventilationens förmåga att fånga in föroreningar har stor betydelse för halten av luftföroreningar i luften.

Allmänventilation i hela lokalen

Allmänventilation är ett ventilationssystem som verkar övergripande, på samma sätt i hela lokalen. Allmänventilation behövs även när det finns processventilation i en lokal. Allmänventilationens syfte är att ta hand om de föroreningar från processerna som processventilationen inte fångar upp. Den har även som uppgift att ta hand om andra föroreningar som avges spritt i lokalen, till exempel från byggnadsmaterial.

I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning finns inga värden för lägsta godtagbara luftflöden i industrilokaler angivna. För att bestämma lämpliga luftflöden bör man utgå från den specifika lokalens föroreningsalstring, utformning och ventilationsprinciper.